Banner

Gedragsonderzoek

GedragsonderzoekHet uiteindelijke doel van gedragsonderzoek is bijvoorbeeld om bij te dragen aan veiliger gedrag of betere of snellere dienstverlening. Met gedragsonderzoek bedoelen we onderzoek naar het uiterlijk waarneembare en meetbare gedrag van groepen mensen. Het onderzoek is erop gericht gedrag te beschrijven, begrijpen en (soms) te voorspellen en uit de onderzoeksresultaten aangrijpingspunten te halen voor verander- of verbetermaatregelen. Vaak ook wordt gedragsonderzoek gebruikt om het effect van (innovatieve) maatregelen voor gedragsverandering in kaart te brengen.

Toepassingsgebieden van gedragsonderzoek

Gedragsonderzoek heeft veel verschillende toepassingsgebieden, van effecten van maatregelen in de werksituatie tot onderzoek naar gedrag van groepen mensen in publieke ruimtes. Met ons onderzoek helpen wij opdrachtgevers bijvoorbeeld met:

  • In kaart brengen van risicofactoren in fysieke ruimtes en identificeren van aangrijpingspunten voor een veiliger inrichting van de ruimte ten behoeve van ander/veiliger gedrag
  • Belemmeringen voor gedragsverandering in kaart brengen en faciliteren in het oplossen daarvan
  • Doen van effectmetingen van innovatieve, nieuwe maatregelen voor gedragsverandering. Voorbeelden zijn meetbare effecten van een nieuwe inrichting van een ruimte op gedrag van mensen, of de effecten van een afteller op het station voor gedrag van reizigers op het perron en op de spoorwegovergang.
  • Effectmetingen van een instrument dat de communicatie tussen kwetsbare ouderen en wijkteams vergemakkelijkt.


Methoden van gedragsonderzoek

Er zijn verschillende methoden en benaderingen van gedragsonderzoek. Ze verschillen in de mate waarin echt gedrag wordt onderzocht of vooral de intentie tot het vertonen van bepaald gedrag:

Observatieonderzoek

Dit is een vorm van onderzoek waarvan wij veel gebruik maken en waarbij werkelijke gedragingen van mensen systematisch in kaart worden gebracht. Dat doen wij op twee verschillende manieren:

  • Door ter plekke observaties te doen en systematisch data te verzamelen, bijvoorbeeld aan de hand van een checklist.
  • Door camerabeelden te benutten om systematisch data te verzamelen in een SPSS-dataspreadsheet en deze te analyseren. Voor ProRail hebben wij op deze manier bijvoorbeeld gedrag op het grensvlak tussen spoor- en wegverkeer in kaart gebracht, en brengen wij momenteel de effecten van een afteller op het station op gedrag op de nabij liggende overweg in kaart.


Actieonderzoek en action learning

Onderzoek in organisaties of in een omgeving waarin de onderzoeker sterk afhankelijk is van belanghebbenden (bijvoorbeeld omwonenden) die betrokken zijn bij een probleem en zicht hebben op het gedrag vraagt om een speciale benadering. Hier zijn actieonderzoek, action learning en narratief onderzoek bruikbaar. Dat zijn vormen van onderzoek waarbij de onderzoeker een tijd rondloopt, bijeenkomsten bijwoont, samen met de betrokkenen de situatie probeert te begrijpen en veranderinitiatieven ontplooit.

Focusgroeponderzoek

Dit is een vorm van onderzoek doen waarbij de eindgebruiker wordt binnengehaald. Het is een goede manier om meningen van mensen te verzamelen en ideeen voor verbetering. Denk bijvoorbeeld aan het herinrichten van een bepaalde omgeving. Focusgroeponderzoek vraagt van de onderzoekers ervaring in procesbegeleiding om het interactieve zoekproces gestructureerd te laten verlopen. 

Vragenlijstonderzoek

Met vragenlijstonderzoek kunnen motieven van mensen voor gedrag of intenties tot het vertonen van gedrag in kaart worden gebracht. Een andere mogelijkheid is om vragenlijsten te gebruiken voor het in kaart brengen van opvattingen van mensen over bepaalde maatregelen.

Simulatieonderzoek

Simulatieonderzoek is een vorm van onderzoek waarbij de onderzoeksgegevens verzameld worden in een gesimuleerde ofwel nagebootste omgeving. Daardoor wordt het heel gemakkelijk om experimenten uit te voeren of bijvoorbeeld het effect van maatregelen te voorspellen. In de verkeerscontext bijvoorbeeld kan simulatieonderzoek worden benut om het effect van verschillende maatregelen tegen elkaar af te zetten. Daarmee wordt de keuze voor kosteneffectieve maatregelen een stuk makkelijker. Simulatieonderzoek als middel om gedrag in een specifieke omgeving te onderzoeken blijkt praktijksituaties veel dichter te benaderen dan traditionele psychologische experimenten (Bremer & Dörner 1993).

Combinaties van onderzoeksmethoden

Vaak is het moeilijk om met 1 methode voldoende antwoord te krijgen op een onderzoeksvraag. Dan is triangulatie van onderzoeksmethoden zinvol. Bij triangulatie van gedragsonderzoek wordt er bijvoorbeeld gewerkt met een combinatie van onderzoeksmethoden zoals gedragsobservaties, interviews, vragenlijsten en participatieve vormen van onderzoek zoals focusgroepen. De gecombineerde onderzoeksresultaten geven vaak meer houvast voor valide conclusies en maatregelen dan elk van de methoden apart had kunnen doen.

Informatie over gedragsonderzoek

Wij voeren graag onderzoek voor u uit. Een aanpak kan in samenwerking worden uitgewerkt, al naar gelang uw specifieke wensen en eisen. Wilt u graag meer informatie? Dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen.