Banner

Gedrag

verandering van context ten behoeve van gedragsveranderingMensen wijzen vaak naar specifieke personen bij gedragsvraagstukken in organisaties, netwerken of gebieden. Maar gedrag van mensen is niet los te zien van bijvoorbeeld de context of omgeving, regels en procedures, doelen die mensen hebben, onderlinge verhoudingen, handelingswijzen en manieren van organiseren en sturen. Vaak kun je door de situatie te begrijpen ook heel goed het gedrag begrijpen. Het helpt dus om integraal de puzzel van gedragsvraagstukken te leggen en vooral niet te oordelen.

Gedragsvraagstukken ontstaan eigenlijk altijd door een combinatie van factoren die op elkaar inwerken. Samen zorgen die factoren er voor dat er een gedragspatroon ontstaat en houden ze dat patroon in stand. Soms is het zelfs zo dat een persoon haast niet anders kan handelen dan waar de context of situatie hem toe dwingt. Bijna altijd worden gedragsvraagstukken mede in de tang gehouden door allerlei beelden en aannames die betrokkenen hebben over het vraagstuk of over (andere) mensen. Pas als we de combinatie van factoren en de beelden kennen, ontstaat er ook zicht op handelingsmogelijkheden ten behoeve van gedragsverandering.

Wij werken aan verandering door deze beelden en combinaties van factoren te achterhalen en samen met betrokkenen uit te tekenen en te bespreken. Een andere werkwijze is dat we op locatie rondlopen, bijeenkomsten bijwonen en ter plekke het gesprek met betrokkenen aangaan met als doel samen te begrijpen wat er gebeurt, reflectie en verandering te helpen stimuleren (action learning).

Interactiepatronen

Vaak zijn gedragsvraagstukken ingebed in bepaalde interactiepatronen tussen mensen. Interactiepatronen ontstaan doordat mensen in vaste groepen doorgaand bepaalde meningen met elkaar delen, bijvoorbeeld over het probleem en de oorzaken daarvan, over het werk of over (andere) mensen. Daardoor creëren zij samen een bepaald gedeeld beeld van de werkelijkheid en gaan daar ook naar handelen. Daarmee dragen ze soms zelf bij aan het instand houden van het probleem waar ze iets aan willen doen. Soms ook pinnen mensen zich sterk vast op hun definitie van de werkelijkheid. Dan kan groepsdenken optreden en wordt het steeds moeilijker om buiten de kaders te denken. Het kan dan nodig zijn om die redenaties te veranderen, bijvoorbeeld door werkelijkheidsbeelden op te rekken en andere beelden en opvattingen in te brengen.

Publicaties over gedrags- en interactiepatronen

In deze publicaties kunt u meer lezen over interactie- en gedragspatronen en het doorbreken daarvan.

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op.